Ulga termomodernizacja budynków

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, zatem automatycznie podatek dochodowy (PIT) zapłacimy mniejszy.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

fotowoltaika dla domu pompy ciepła stacje ładowania
pompy ciepła konin

Odliczeniem objęte są przedsięwzięcia związane z ociepleniem budynku. Wymianą nieefektywnego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz montażem tych urządzeń. Przykładem może być nowy kocioł, montaż pompy ciepła, czy wymiana okien i drzwi. Ale również instalacja fotowoltaiczna lub izolacja płyty balkonowej. Jednak nie wszystkie wydatki można odliczyć i nie zawsze. W tym miejscu trzeba więc wymienić kolejne warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

 usługi i materiały muszą znajdować się w wykazie określonym w rozporządzeniu*.

 zostaną zakupione wyłącznie od czynnych podatników VAT, gdyż podstawą do odliczenia jest faktura VAT.

– rozliczyć można tylko faktycznie poniesione wydatki.

Pierwszy warunek nie rodzi żadnych pytań – wszystko jest jasne. Obowiązek posiadania faktury VAT potwierdzającej wydatek wyklucza niestety nabycie towaru lub usługi od podmiotów zwolnionych lub niebędących podatnikami VAT. Jeśli więc planujemy podjąć działania, które mogą być objęte ulgą, upewnijmy się, czy otrzymamy wymaganą fakturę. Z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy otrzymamy wsparcie na modernizację w ramach programów Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Ale odliczyć możemy tylko wydatki nieobjęte dopłatą. Dla przykładu, jeśli instalacja fotowoltaiczna kosztowała w sumie 20 tys. zł, a otrzymaliśmy 5 tys. zł dofinansowania z programu „Czyste Powietrze„, to do odliczenia kwalifikuje się wydatek 15 tys. zł (czyli ten, za który sami zapłaciliśmy). Uwzględnić można również zakupy sfinansowane kredytem, niezależnie do jego wysokości i oprocentowania.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Przede wszystkim należy spełnić trzy warunki:
być właścicielem modernizowanej nieruchomości,
nieruchomość musi być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
inwestycja powinna zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek.

Oczywiście, jak zwykle, kiedy chodzi o podatki, nie wszystko jest takie proste na jakie wygląda. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowo poszczególnym wymogom. Za właściciela uważana jest osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości. Zatem z ulgi skorzystać może każdy ze współwłaścicieli wskazanych w akcie notarialnym, ale również spadkobiercy z orzeczonym przez sąd nabyciem spadku (nawet, jeśli nie dokonano działu spadku). Nie ma ograniczenia liczby nieruchomości, więc będąc właścicielem kilku – można wydatki sumować. Nie można dokonać odliczenia, jeśli jest się tylko użytkownikiem nieruchomości.

Jednorodzinny budynek mieszkalny musi stanowić odrębną konstrukcyjnie całość i służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dopuszczalne jest jednak wydzielenie w nim maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub lokalu użytkowego. Jednak pod warunkiem, że jego powierzchnia, nie będzie przekraczać 30% całkowitej powierzchni. Zatem właścicielowi domu wolnostojącego przysługuje ulga nawet wówczas, gdy będzie w nim prowadził działalność gospodarczą. Nie będzie takiej możliwości miał za to właściciel kamienicy, w której znajdują się cztery lokale mieszkalne. Właściciel budynku w całości komercyjnego (sklep, biuro, warsztat), gospodarczego (obora, stodoła), czy garażu – o ile nie znajdują się one w bryle budynku mieszkalnego.

Jak się odlicza ulgę termomodernizacyjną
i ile można odliczyć?

 – Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi jest faktura VAT wystawiona dla właściciela budynku, w której wskazano produkty lub usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia *. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydatki dotyczą jednej czy wielu nieruchomości – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym, odliczają wydatki od dochodu, natomiast ci, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodu.

Osoby, które są jednocześnie czynnymi podatnikami VAT, do wydatków zaliczają kwoty netto (VAT rozlicza się osobno). Pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Do rozliczenia wykazuje się wydatki poniesione w roku, którego ono dotyczy – nawet jeśli inwestycja nie została zakończona. W tym celu należy wypełnić formularz PIT-0 i dołączyć go do zeznania rocznego. Trzeba jednak pamiętać, żeby zakończyć modernizację przed upływem trzech lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przeciwnym wypadku konieczna będzie korekta zeznania, a otrzymaną ulgę trzeba będzie zwrócić.

 Maksymalna kwota wydatków podlegających odliczeniu to 53 tys. zł. Warto tu wspomnieć, że w przypadku małżonków, każde z nich ma prawo do ulgi oraz swój “limit”.

Wydatki odlicza się od dochodu (lub przychodu w przypadku rozliczania się ryczałtem), zatem nie mogą być one wyższe niż uzyskany w danym roku dochód (przychód). Gdy tak się zdarzy, można rozłożyć rozliczenie na 6 kolejnych lat. 

Właściciele starszych domów jednorodzinnych mają teraz świetną okazję, aby zmodernizować swoje budynki. I nie tylko otrzymać częściowy zwrot poniesionych wydatków, ale też obniżyć koszty ich utrzymania w przyszłości. Ograniczenie chociażby strat ciepła, może dać spore oszczędności. Dla wielu istotnym argumentem do przeprowadzenia remontu będzie również poprawa codziennego komfortu życia. Bezobsługowe ogrzewanie, brak konieczności gromadzenia opału, szczelne okna, przez które zimą nie wieje, czy możliwość zainstalowania klimatyzacji bez obaw o horrendalne rachunki za energię. To wizja równie atrakcyjna jak kwestie finansowe.

Ulga termomodernizacyjna - podstawa prawna

Z odliczenia mogą skorzystać osoby fizyczne, które swoje dochody opodatkowują według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Reguluje to art. 26 h Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 43). 

*Wykaz urządzeń, materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji oraz usług budowlanych, których zakup można odliczyć, znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).